Filtreler
Filtreler
Bulunan: 225 Adet 0.001 sn
Tam Metin [1]
EnstitülerAvrasya Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

Türkiye'de çağrı merkezi sektöründe COVID 19 ile başlayan uzaktan çalışmanın operasyon yönetimine olumlu etkileri / Positive effects of remote working, which started with COVID-19 for Turkish call center operation management

LÜTFÜ GEDİKOĞLU

Bu tez çalışmasında, Covid-19 salgını ile birlikte hızlanan ve zaruri ihtiyaç haline gelen uzaktan çalışmanın etkileri, çağrı merkezi sektörü özelinde ele alınmıştır. Çağrı merkezi firmalarında uzaktan çalışmanın gelişimi ve uygulama şekilleri incelenmiştir. Türkiye'de bulunan çağrı merkezlerinde, uzaktan çalışmanın operasyon yönetimine olumlu etkileri özelinde çalışma detaylandırılmıştır. Değişimi anlayabilmek adına çalışma kavramının geçmişten bugüne kadar süregelen tarihi değişimi ve endüstri süreçleri araştırmaya dahil edilmiştir. Çağrı merkezi sektörünün genel durumu ve gelişimi geçmişten ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gebelikte vücut algısı ile kıskançlık durumu arasındaki ilişkinin araştırılması / Investigation of the relationship between the body perception and jealousy in pregnancy

AYŞE SUNA BALAYDIN

Bu araştırma, üçüncü trimestirdeki gebelerin vücut algıları ile kıskançlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, kesitsel, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma, Haziran – Ekim 2018 tarihleri arasında, kadın doğum polikliniğine başvuran ve üçüncü trimestirdeki 228 gebe ile yürütülmüştür. Veriler, Çok Boyutlu Kıskançlık Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Kıskançlık, duygusal, davranışsal ve bilişsel olarak, vücut algısı ise düşük ve yüksek vücut algısı şeklinde ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, p

Erişime Açık

Meslek öğretmenlerinde ergonomi eğitiminin kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile ilişkisi / The relationship of ergonomics education with musculoskeletal disorders in vocational teachers

HÜSEYİN KÜRŞAT METE

Bu çalışmanın amacı, farklı branşlardaki meslek öğretmenlerinin kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirlenmesi, bu sorunların ergonomi eğitimiyle ilişkisinin incelenmesi ve kas iskelet sistemi sorunları ile meslek öğretmenlerinin çalışma pozisyonları, çalışma şartları, demografik özellikleri, yaşam kalitesi ve depresyon durumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu, fiziksel ölçme ve değerlendirme ölçümlerinin yapılacağı eğitim müdahaleli bir araştırmadır. Araştırma, Rize ili merkeze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde bulunan toplam 101 k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Okullarda iş güvenliği iklimi (Rize ili Ardeşen örneği) / Workplace safety climate in schools

TÜLAY DEMİR

Bu çalışmada Rize ili Ardeşen ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda çalışan öğretmenlerin Güvenlik iklimi algı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın evrenini Ardeşen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada bir örneklem alınmamış olup, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde çalışan 500 Öğretmenden 406 kişiye (Katılım oranı:%81,2) ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu; sosyo-demografik ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tüketici satın alma karar sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi: X, Y ve Z kuşakları açısından karşılaştırmalı bir analiz / The effect of gender roles on consumer purchasing decision process: A comparative analysis in terms of X, Y and Z generations

ŞEBNEM AKIN ACUNER

Tez çalışmasının amacı; toplumsal cinsiyet rollerinin tüketicilerin satın alma karar sürecindeki tutumları üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir. Analizler; X, Y ve Z kuşakları açısından karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri, ikinci bölümde ise tüketici satın alma karar süreci ve kuşakların temel karakteristikleri ile ilgili bir alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümünde; giyim eşyası alışverişleriyle ilgili satın alma karar sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinin inc ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iş verimliliğine etkisi: Bitlis örneği / The effect of occupational health and safety practices on business efficiency of businesses operating in the textile sector: Bitlis case

MUSTAFA KIZILTAŞ

Bu araştırmanın amacı, Doğu Anadolu illerinden biri olan Bitlis ilinde bulunan tekstil fabrikası çalışanlarının iş verimliliğini, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerine uyum bakımından incelemektir. Böylece; Bitlis'teki tekstil çalışanlarının, tekstil üretimi sırasında karşılaşacakları muhtemel tehlikelere karşı kişisel tedbirler konusundaki bilgi düzeyleri tespit edilecektir. Ayrıca Bitlis ilindeki tekstil fabrikası işverenlerinin işyerinde aldıkları tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve çalışanların iş verimine etkisi de araştırılmıştır. Eğitim ve bilgilendirme, kişisel tedbirler, işyeri t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sağlık kurumları işletmeciliğinde iş etiği açısından hissedarlar önceliği kuramı ile paydaşlar kuramı'nın karşılaştırmalı analizi / Comparative analysis of stakeholder primacy theory and shareholder theory in healthcare management through the business ethics

AYDIN ÖZGÜR KARAÇAM

Sağlık hizmetleri alanında bilimsel gelişmelerin etkisiyle ve sağlığın metalaşmasıyla 19.yy'ın ikinci yarısından itibaren yaşanan dönüşümlerle beraber fonlanma, verimlilik, hesap verebilirlik, kamu yararının kollanması, hizmetin yaygınlığının ve kalitesinin gözetimi gibi konuların yanı sıra işletme açısından etik sorunu medikal etikten öte bir zaruret olarak yönetimin bir unsuru haline gelmiştir. Sağlık kurumları işletmeciliği yönetim süreçlerinde etiğin alışılmamış rolü kuram karşılaştırmaları bağlamında analiz edilmiştir. Bu amaçla Hissedarlar Önceliği Kuramı ile Paydaşlar Kuramı ayrıntılı b ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş hayatında stres ve motivasyon: Trabzon ilinde hemşireler üzerine bir araştırma / Stress and motivation in business life: A research on nurses in Trabzon

MERVE ÇEBİ DEMİR

Önceki yüzyıllarda felaket, dert, keder, musibet anlamına gelen stres kelimesi, sözlük anlamı olarak ruhsal gerilimi ifade etmektedir. Kişilik, yaş ve cinsiyet, aile hayatı gibi bireysel faktörler, iş yükünün fazlalığı, zaman sınırlılığı, insan ilişkileri, denetimin sıkı ve yakından olması, sorumlulukların yarattığı endişe gibi örgütsel faktörler, günlük yaşantıda karşılaşılan zorluklar, telaşlı yaşantı, savaş, doğal afet gibi örgüt dışı faktörler strese neden olabilmektedir. Stres bireysel bir kavramdır. Önemli olan strese sebebiyet veren olaylar karşısında bireylerin algıları ve göstermiş ol ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yüksek öğretimli gençliğin işsizlik kaygısı ve çalışma hayatı algısı: Avrasya Üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama / unemployment anxiety and working life perception of higher education youth: An application in the history of Avrasya University

ELİF ERGÜL

İşsizlik birçok ülkede, özellikle son dönemlerde küreselleşme ve ekonomik krizlerle çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. İşsizlik ile birlikte sosyal, psikolojik, ekonomik gibi birçok araştırmalar ön plana çıkmıştır. Psikologlar işsizlik ve psikolojik etkilerini incelemek ve açıklamak amacı ile farklı kuramlar geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Ülkeler için büyük bir sorun olan işsizliğin önemli bölümünü ise genç işsizler oluşturmaktadır. Genç işsizliğini yorumlayabilmek için çeşitli teoriler çalışmamda bulunmaktadır. Yaptığım çalışmanın amacı yüksek öğretimli gençliğin işsizlik kaygısı ve bu ka ...Daha fazlası

Erişime Açık

Cam lif takviyesinin beton üzerindeki etkilerinin incelenmesi / Examining the effects of glass fibre additive on concrete

SİNAN ASLAN

Beton , yapı elemanları alanında çok yüksek uygulama yüzdesine bir sahip yapı elemanıdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi beton teknolojisinde de büyük gelişmeler kaydedilmesine olanak sağlamıştır. Çeşitli koşullar ve katkı maddeleri sayesinde yüksek dayanımlar da meydana getirilebilmektedir. Taze veya sertleşmiş betonun çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton karışımına çeşitli organik veya inorganik kökenli malzemeler ilave edilmiştir. İlave edilen bu maddelere Katkı Maddeleri denilmektedir. Taze beton karışımına eklenen bu maddelerden biri de c ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çalışanların iş güvenliği farkındalıkları ile iş motivasyonunun güvenli davranış üzerine etkisi: Giresun ilinde bir uygulama / The effect of employees 'work safety awareness and job motivation on safe behavior: An application in Giresun

GAMZE BORLU BAYRAM

İş hayatında karşılaşılan en büyük problemlerden biri kuşkusuz iş kazalarıdır. Yapılan araştırmalar iş kazalarının %98'lik diliminin önlenebilir olduğunu göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temelini oluşturan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile iş güvenliği farkındalıklarının artırılması, iş kazalarının da önlenmesinde anahtar rol oynayacaktır. Bu tez çalışması kapsamında, imalat sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının ve iş motivasyonlarının güvenli davranışları üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırma Giresun ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dönüşümsel (transformasyonel) liderliğin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi / The effect of transformational leadership on organizational commitment and employees

SERHAT ÇİFTÇİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli gelişmelerin yaşandığı günümüz koşullarında finanstan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurabilmek ve rekabet gücünü artırmak için değişime ve dönüşüme ihtiyaç vardır. Bu dönüşümü; değişime ve yeniliklere açık, öngörüleri kuvvetli, analitik düşünebilen, örgüt vizyonu doğrultusunda geleceğe yön verebilecek çözümler üretebilen dönüşümcü liderler gerçekleştirebilir. Dönüşümcü liderler, bir vizyon yaratırlar ve bu vizyon doğrultusunda örgütü harekete geçirirler. Çalışanların tutum ve davranışlarını dönüştürerek ö ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms