Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 233 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 233 Adet 0.000 sn
İlgili Araştırmacılar [4]
Tam Metin [2]
Veritabanları [1]
Editör/Editörler [1]
Erişime Açık

Ünye meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin iş güvenliği algısına etkisi / The effect of occupational health and safety training of ünye vocational school students on occupational safety perception

GEDİZ TATAR

Bu çalışmada, yükseköğretime başlayan birinci sınıf öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki bilgi seviyeleri ile İSG eğitimi almış olan ikinci sınıf öğrencilerinin bilgi seviyelerini kıyaslayarak, üniversitede ders olarak verilen bu eğitimin öğrenciler üzerinde anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ünye Meslek Yüksekokulu'nda bulunan "Bilgisayar Programcılığı" 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile "Lojistik" 1. ve 2. sınıf öğrencilerine anket çalışması uygulanmıştır. 20 madde olarak planlanan bu anket, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör a ...Daha fazlası

Erişime Açık

Attitudes toward dating violence among Turkish university students: The relationships with self-esteem level and gender roles

SEVDE YILDIRIM HAMURCU | FÜSUN TERZİOĞLU

The current study aimed to determine the relationships between attitudes toward dating violence, self-esteem, and gender roles. Men supported dating violence more than women, and the attitudes toward gender roles and self-esteem level were found to have a significant positive correlation with attitudes toward dating violence. For women, attitudes toward gender roles and levels of self-esteem predicted attitudes toward dating violence. The only significant variable in predicting attitudes toward dating violence in men was their attitude toward gender roles. The prevention activities should begi ...Daha fazlası

Erişime Açık

112 acil hizmetleri istasyonlarında çalışanların mesleki riskleri / Occupational risks of 112 emergency health services station staffs

AZRA AKMUT

Bu araştırmada Rize ilinde görev yapan 112 acil çalışanlarının mesleki risklerinin belirlenmesi ve risk unsurlarının meydana gelme sebeplerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenin Rize ilinde görev yapan 112 acil çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma grubu olarak 112 acil birimlerinde görev yapanlardan 203 kişi kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada yer alan hipotezlerin test edilmesi ve katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin tespit edilmesi için araştırmacı tarafından hazırlanmış 32 adet anket sorusu bulunmaktadır. 112 Acil çalışanlarından elde edilen verileri ...Daha fazlası

Erişime Açık

Konaklama işletmelerinde çalışanların otel özelliklerine göre deneyimsel pazarlama algısı: Trabzon iline yönelik bir araştırma / The experimental marketing perception of accommodation establishment employees in the aspect of hotel properties: A research for city of Trabzon

HATİCE COŞKUNOĞLU

Bu çalışmada, Trabzon'daki konaklama işletmelerinde çalışanların otel özelliklerine göre deneyimsel pazarlama algısı incelenmiştir. İlk olarak konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce literatür taranarak, tezin teorik kısmı yazılmıştır. Tezin araştırma kısmına yönelik olarak; anket formunun oluşturulması için daha önceki araştırmalardan esinlenilmiştir. Nihai anket formu hedef kitleye uygulanmıştır. Hedef kitle olarak Trabzon ilinde yer alan otel işletmelerinde çalışanlar seçilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistiksel paket programıyla t-testi, ANOVA testi, Cronbach's Alpha ve t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Koroner anjiyografi uygulanacak hastalarda işlem öncesi ve işlem sonrası kaygı durumunun değerlendirilmesi / Evaluation of anxiety status before and afterprocedure in patients to be applied coronary

SEVGİ BURAL AYDIN

Araştırma Dicle Üniversitesi kalp hastanesinde koroner anjiyografi uygulanacak hastalarda işlem öncesi ve işlem sonrası kaygı durumunun değerlendirilmesi amacıyla 200 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hastalara Demografik Bilgi Formu, işlem öncesi ve sonrası Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Koroner Anjiyografi uygulanacak hastaların durumluk kaygı ölçeği ve sürekli kaygı ölçeği puan ortalamalarının işlem öncesi ve sonrası anlamlı olduğu bulunurken, uygulama sonrası hastaların durumluk ve sürekli kaygılarının azaldığı tespit edilmiştir. Hastaların cinsiyet, eğitim, meslek, gelir, VKI ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ameliyathane personelinin iş güvenliğini etkileyen faktörler: Trabzon örneği / Operating room personnel's affecting factors of occupational safety: The case of Trabzon province

ZARİFE KÖSE

Çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden önemli risk ve tehlikeler taşıyan çalışma ortamlarından biri de sağlık hizmeti veren hastanelerdir. Bu risk ve tehlikelerle özellikle de pandemi dönemi nedeniyle ameliyathanede çalışan sağlık personeli daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu araştırma ameliyathane personelinin iş güvenliğini etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmış tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırmadır. Kadın ameliyathane personelinin erkek personele, 40 saat çalışanların 41 ve üzeri saat çalışanlara, 5 hasta bakanların daha fazla hasta bakanlara, nöbet tutmayan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de çağrı merkezi sektöründe COVID 19 ile başlayan uzaktan çalışmanın operasyon yönetimine olumlu etkileri / Positive effects of remote working, which started with COVID-19 for Turkish call center operation management

LÜTFÜ GEDİKOĞLU

Bu tez çalışmasında, Covid-19 salgını ile birlikte hızlanan ve zaruri ihtiyaç haline gelen uzaktan çalışmanın etkileri, çağrı merkezi sektörü özelinde ele alınmıştır. Çağrı merkezi firmalarında uzaktan çalışmanın gelişimi ve uygulama şekilleri incelenmiştir. Türkiye'de bulunan çağrı merkezlerinde, uzaktan çalışmanın operasyon yönetimine olumlu etkileri özelinde çalışma detaylandırılmıştır. Değişimi anlayabilmek adına çalışma kavramının geçmişten bugüne kadar süregelen tarihi değişimi ve endüstri süreçleri araştırmaya dahil edilmiştir. Çağrı merkezi sektörünün genel durumu ve gelişimi geçmişten ...Daha fazlası

Erişime Açık

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi ve sosyal medya kullanımına etkisi: Trabzon iline yönelik bir araştırma / Taxation of electronic commerce and its effect on social media usage: A study on Trabzon province

HAMİ KELEŞ

Günümüz dünyasında internet kullanıcısının sayısı 4.08 milyar kişi olması, elektronik ortamda yapılan ticareti bireysel ve şirket bazında popüler bir pazar ağı haline getirmiştir. 3.28 Milyar kişi sosyal ağları aktif şekilde kullanmasıyla da, elektronik ortamın modern kültürdeki önemini gözler önüne sermektedir. Dünya insan popülasyonunun yarısından fazlasının aktif olarak kullandığı elektronik ortamda, yapısı gereğince güvenilirlik, vergi politikaları ve iş yeri kavramları ön plana çıkmış, geleneksel piyasaya oranla daha çok önem arz etmiştir. Elektronik ortamda yapılan ticaretin, insanların ...Daha fazlası

Erişime Açık

Eğitim kurumuna ait derslik ve sınıflasrın risk değerlendirmesi / Workshops of the educational institution risk assessment

SEÇKİN ÇELİK

İş sağlığı ve iş güvenliği kültürü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan risk değerlendirmesinin amacı, iş kazası ve meslek hastalıklarından uzak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Risk değerlendirmesi yapılmaması/yaptırılmaması durumunda iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmekte, çalışanlar sakatlanmakta veya hayatlarını kaybetmektedir. Eğitim kurumlarında icra edilen faaliyetler göz önüne alındığında (kursiyerlerin çok olması, verilen eğitimlerin çeşitliliği, işverenlerin personel alımlarınd ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir üniversite hastanesindeki pediatri bölümü hemşirelerinin tolerans düzeyini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi / Evaluation of the factors affecting the tolerance level of the nurses of the pediatrics department in a university hospital

BÜLENT BURAK KEÇELİ

Hemşireler, sürekli iş yükünün yoğunluğu, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına duygusal destekte bulunma gibi stres yaratan deneyimler ile hep iç içedirler. Bu yüzden hemşirelerin tolerans düzeyleri, hastanelerde sağlık problemleri sebebi ile tedavi gören hastaların genel memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Özellikle hemşirelerin hastalara karşı davranışlarını belirleyen etmenlerin başında, tolerans düzeyleri gelmektedir. Bu araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pediatri bölümünde görev yapan hemşirelerin tolerans düzeylerini etkileyen demografik fak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Trabzon ilinde zemin parametrelerinin yapısal davranışa ve maliyete etkisi / The effect of soil parameters on structural behavior and cost in Trabzon

HAFİZE DİLAVER

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknolojiye ve değişen çağa ayak uydurmaya çalışarak mühendislik çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu tez çalışması kapsamında insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi açısından büyük önem taşıyan ve yaşam alanlarını oluşturan yapıların tasarlanması aşamasında etkin rol oynayan zemin parametrelerinin deprem yükleri altında yapısal davranışa etkisi incelenmiştir. Trabzon ilinde birbirinden farklı lokasyonlarda beş konum belirlenmiş olup bu konumlara ait detaylı zemin parametre değerleri(jeoloji jeofizik zemin etüt raporları) elde edilerek, üç tip yapısal sis ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ürodinami işlemi sırasında sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının anksiyeteye etkisi / The effect of virtual reality glasses use on anxiety during urodynamics procedure

NURTEN SEYİS SİBAL

Çalışma, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ürodinami işlemi yapılan hastaların işlem sırasında sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının anksiyete düzeyine olan etkisini saptamak amacı ile gerçekleştirilen ön test-son test kontrol gruplu randomize bir çalışmadır. Çalışmayı randomizasyonla belirlenen 43 sanal gerçeklik grubu (sanal gerçeklik gözlüğü uygulanan) ve 43 kontrol (sanal gerçeklik gözlüğü uygulanmayan) grubu olmak üzere toplam 86 hasta oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak hastalara Çalışma Veri Toplama Formu, işlem öncesi ve sonrası Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği uygulandı ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms